Friday, February 17, 2012

For the beautiful eyes...

Bolke nayan he tujhe
dakhvi kaik bhaav
bedhund karun sarvanna
karati hrudayavar ghaav

ek nazar hi tujhi
sange tujha swabhaav
kashi avraychi mag
tula punha pahnyachi haav?

nazuk papnyaan sange
kheli he lapandaav
banavle pahuni janu tula
mrignaini he naav

No comments:

Post a Comment